ផលិតផល

 • Disadvantages of inevitable rehabilitation medicine

  Disadvantages of inevitable rehabilitation medicine

  Rehabilitation medicine has always been an important part of modern medicine. With the continuous influence of the development experience of rehabilitation medicine abroad, the continuous improvement and opening of domestic policies, new models and technologies of rehabilitation medicine emerge i...
  Read more
 • Rehabilitation medicine has a bright future

  Rehabilitation medicine has a bright future

  Rehabilitation medicine is the fourth category of medicine that is juxtaposed with preventive medicine, clinical medicine, and health care medicine. It is an important part of the trinity of “prevention, clinical treatment, and rehabilitation” in modern medicine. With the advent of an...
  Read more
 • ការពិនិត្យរកជំងឺបេះដូងដោយមានរូបរាងនិងមួយ AI មួយចំនួន

  ការពិនិត្យរកជំងឺបេះដូងដោយមានរូបរាងនិងមួយ AI មួយចំនួន

  ដោយសម័យទំនើបសុខភាព | 3 ខែមីនាឆ្នាំ 2018 ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបាននិយាយថាក្បួនដោះស្រាយរបស់ Google ថ្មីរបស់ពួកគេអាចមើលឃើញឱកាសនៃជំងឺបេះដូង។ ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីក្រុមហ៊ុន Google និងក្រុមហ៊ុនបងប្អូនបង្កើតរបស់ខ្លួនប្រាកដមែនវិទ្យាសាស្ត្រជីវិតបានប្រកាសថាដោយការស្កេនក្រោយភ្នែករបស់អ្នកជំងឺ ca ក្បួនដោះស្រាយការក្លែងបន្លំការថ្មីរបស់ពួកគេ ...
  Read more