නිෂ්පාදන

 • Disadvantages of inevitable rehabilitation medicine

  Disadvantages of inevitable rehabilitation medicine

  Rehabilitation medicine has always been an important part of modern medicine. With the continuous influence of the development experience of rehabilitation medicine abroad, the continuous improvement and opening of domestic policies, new models and technologies of rehabilitation medicine emerge i...
  Read more
 • Rehabilitation medicine has a bright future

  Rehabilitation medicine has a bright future

  Rehabilitation medicine is the fourth category of medicine that is juxtaposed with preventive medicine, clinical medicine, and health care medicine. It is an important part of the trinity of “prevention, clinical treatment, and rehabilitation” in modern medicine. With the advent of an...
  Read more
 • බලන්න-සහ සමහර අල් සමග හෘද රෝග සොයා බැලීය

  බලන්න-සහ සමහර අල් සමග හෘද රෝග සොයා බැලීය

  නූතන හෙල්ත් | මාර්තු 3, ගූගල් පර්යේෂකයන් 2018 නව ඇල්ගොරිතම හෘද රෝග අවස්ථා දකින්න පුළුවන් කියලා. ගූගල් සහ එහි සහෝදර සහෝදරියන් සමාගම, නියත වශයෙන්ම ජීවන විද්යා පර්යේෂකයන්, රෝගියෙකුගේ ඇසේ ඔවුන්ගේ නව කෘතිම බුද්ධි ඇල්ගොරිතමය ca පිටුපස ස්කෑන් කර බව නිවේදනය ...
  Read more